สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับ
1 บริหาร 1 1-1-001 บริหาร นักบริหาร ต้น - สูง
2 บริหาร 1 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สูง
3 อำนวยการ 1 2-1-001 อำนวยการ ผู้อำนวยการ ต้น - สูง
4 อำนวยการ 1 2-1-002 อำนวยการเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ระบุชื่อสายงาน) ต้น - สูง
5 วิชาการ 1 3-1-004 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
6 วิชาการ 1 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
7 วิชาการ 1 3-1-008 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
8 วิชาการ 1 3-1-0012 วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
9 วิชาการ 1 3-1-0013 วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
10 วิชาการ 1 3-1-0016 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
11 วิชาการ 1 3-1-0019 วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
12 วิชาการ 1 3-1-0021 วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
13 วิชาการ 2 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
14 วิชาการ 2 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
15 วิชาการ 3 3-3-005 ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
16 วิชาการ 3 3-3-007 วิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
17 วิชาการ 3 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
18 วิชาการ 3 3-5-004 นิติวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
19 วิชาการ 6 3-6-001 กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
20 วิชาการ 6 3-6-002 กิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
21 วิชาการ 6 3-6-003 จิตวิทยา นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
22 วิชาการ 6 3-6-004 จิตวิทยาคลินิก นักวิทยาคลินิก ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
23 วิชาการ 6 3-6-005 ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
24 วิชาการ 6 3-6-006 เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
25 วิชาการ 6 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ- ทรงคุณวุฒิ
26 วิชาการ 6 3-6-009 แพทย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
27 วิชาการ 6 3-6-010 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
28 วิชาการ 6 3-6-011 เภสัชกรรม เภสัชกร ปฏิบัติการ- ทรงคุณวุฒิ
29 วิชาการ 6 3-6-012 โภชนาการ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
30 วิชาการ 6 3-6-013 รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
31 วิชาการ 6 3-6-014 วิชาการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
32 วิชาการ 6 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
33 วิชาการ 6 3-6-016 วิชาการอาชีวบำบัด นักอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
34 วิชาการ 6 3-6-017 วิชาการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
35 วิชาการ 6 3-6-018 วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
36 วิชาการ 6 3-6-019 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
37 วิชาการ 6 3-6-020 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
38 วิชาการ 7 3-7-004 ช่างภาพการแพทย์ ช่างภาพการแพทย์ ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
39 วิชาการ 8 3-8-003 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
40 วิชาการ 8 3-8-021 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
41 วิชาการ 8 3-8-022 วิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
42 วิชาการ 8 3-8-025 วิทยาจารย์ วิทยาจารย์ ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
43 วิชาการ 8 3-8-026 สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
44 ทั่วไป 1 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
45 ทั่วไป 1 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
46 ทั่วไป 1 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
47 ทั่วไป 1 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
48 ทั่วไป 2 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
49 ทั่วไป 3 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
50 ทั่วไป 3 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
51 ทั่วไป 6 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
52 ทั่วไป 6 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
53 ทั่วไป 6 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ โภชนากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
54 ทั่วไป 6 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
55 ทั่วไป 6 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
56 ทั่วไป 6 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
57 ทั่วไป 6 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน - อาวุโส
58 ทั่วไป 6 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
59 ทั่วไป 6 4-6-009 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
60 ทั่วไป 7 4-7-003 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
61 ทั่วไป 7 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
62 ทั่วไป 7 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
63 ทั่วไป 7 4-7-012 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
64 ทั่วไป 7 4-7-013 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน - อาวุโส
65 ทั่วไป 7 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน - อาวุโส
66 ทั่วไป 7 4-7-016 ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
67 ทั่วไป 8 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
เกี่ยวกับการลา
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
แบบยกเลิกวันลา
ใบลาออกข้าราชการ
ใบลาออกพนักงานกระทรวง
ใบลาออกพนักงานราชการ
ใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว
ทั่วไป
แบบประเมินผลการปฏิบัติ_ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
แบบสรุปผลการประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติ _พรก พกส รายเดือน รายวัน
แบบสรุปผลการประเมิน พรก พกส ลจช
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบคำร้องขอมีบัตรพนักงานกระทรวง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
หนังสือรับรองเงินเดือน
ใบขอโอน
ใบขอย้าย
แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ (พ.ต.ส.)
แบบรายงานตัวปฏิบัติราชการ
แบบคำร้องขอเงินเพิ่ม (สัญญาเงินไม่ทำเวช)
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ (ยกเลิกสัญญาเงินไม่ทำเวช)
แบบ 7100 แบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
พยาบาล
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สายอื่น ๆ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผลงานวิชาการฉบับเต็ม นายแพทย์
ฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงาน นายแพทย์