บุคลากรในกลุ่มงาน
นางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจินตนา สุดถนอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุนีย์ คุ้มครอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศุภวาณี ทวีผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปรียารัตน์ โรจน์โยธินพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณฐภัทร สุเนตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกฤษฎาแก้ว พึ่งพรหม
เจ้าพนักงานธุรการ
ขอบเขตรับผิดชอบ
1. งานอัตรากำลัง
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรองเพื่อกำหนดตำแหน่ง และโครงสร้างอัตรากำลังในหน่วยงาน
1.2 จัดทำแผนอัตรากำลัง และจัดคนลงตามแผน
1.3 วิเคราะห์ และพิจารณาเพื่อการบริหารตำแหน่ง
1.4 ขอกำหนดตำแหน่ง/ขอใช้ตำแหน่งว่าง
2. งานเงินเดือนและการถือจ่าย
2.1 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ถือจ่ายยุบตำแหน่ง
2.2 ปรับพอกเงินเดือน,เงินเพิ่มกรณีต่าง ๆ
2.3 ขอถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
2.4 ตรวจสอบการจัดสรรโควตาพร้อมวงเงิน
3. งานสรรหาบุคคล
3.1 วิเคราะห์ วางแผน จัดทำแนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้ง
3.2 การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
3.3 การบรรจุบุคคล/บรรจุกลับเข้ารับราชการ
3.4 การย้าย/โอน
4. งานบริหารลูกจ้าง
4.1 วิเคราะห์และวางแผนการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานราชการ
4.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
4.3 การจัดทำคำสั่งทุกประเภทเกี่ยวกับลูกจ้าง
4.4 การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ
4.5 การประเมินผลการจ้างลูกจ้าง
4.6 การขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
5. งานบรรจุและแต่งตั้ง
5.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่งต่าง ๆ
5.2 เบิกจ่ายตรงเงินเดือน
6. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ดูแล จัดเก็บรักษา แก้ไข บันทึกรายการต่างๆ ในทะเบียนประวัติบุคลากร
6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ดูแล จัดเก็บรักษา แก้ไข บันทึกรายการต่างๆ ในฐานข้อมูลโปรแกรมบุคลากร
6.3 ตรวจสอบการเกษียณอายุราชการ
6.4 การดำเนินการทดลองปฎิบัติงาน
6.5 ดำเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ (ยกเว้นการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย)
6.6 การส่งตัวบุคลากรไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ
6.7 การส่งตัวบุคลากรไปตรวจร่างกาย
6.8 การดำเนินการเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีปกติ / บำเหน็จตกทอด
6.9 เบิกจ่ายตรงบำเหน็จ/บำนาญ
6.10 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
6.11 ขอรับ/จ่าย/ส่งคืน เครื่องราชบุคลากร
6.12 ขอรับ/จ่าย/ส่งคืน เครื่องราชผู้บริจาค
7. งานประเมินผลบุคคลและวิชาการ
7.1 จัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพิจารณาส่งผลงานวิชาการ
7.2 การพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
7.3 การจัดส่งเอกสารวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
7.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน
8. งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่
8.1 หนังสือรับรองในกรณีต่างๆ เช่น เวลาราชการทวีคูณ การปฏิบัติงาน สมาชิก กบข. กสจ.
8.2 งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่/สมาชิกต่าง ๆ เช่น กบข. กสจ. ฌกส.ประกันสังคม
8.3 จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบำเหน็จบำนาญ
8.4 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
9. งานธุรการทั่วไป
9.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ จัด กลั่นกรองหนังสือ และคำสั่งต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนาม จัดชุดคำสั่งเพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2 รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารและเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลทาง Internet บริหารจัดการ Web Site ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9.3 รับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
10. งานสารสนเทศงานบุคลากร
10.1 โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
10.2 โปรแกรมการลงเวลาปฏิบัติงาน
10.3 โปรแกรมบริหารงานบุคคล
11. งานนิติกร/และส่งเสริมวินัย
11.1 การดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการ
11.2 การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
11.3 ไกล่เกลี่ยข้อพิพากระหว่างเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ
11.4 พัฒนาระบบกลไกเพื่อผลักดันให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
11.5 ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานในสังกัด
11.6 การดำเนินการจัดทำสัญญา/เรียกปรับการผิดสัญญาชดใช้ทุน
11.7 งานคดีทางการแพทย์
11.8 งานนิติกรรมและสัญญา