ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังทุกสายงาน ระดับ 4 แี (2566-2569)
สมุดประจำตัวกรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ จังหวัดตราด
โรงพยาบาลตราด ให้บริการฉีดวัคซีนแบบวอคอินทุกสัปดาห์ เข็มที่ 1 2 3
อัพเดทการให้บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลตราด
การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลตราด รับมอบเครื่อง High Flow Nasal Cannula จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา / เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม-31 ธันวาคม 2566
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา / เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-29 ธันวาคม 2566
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา / เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2566
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 66
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา / เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศวันที่ 8 มีนาคม 65
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 65

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สิทธิประโยชน์
วารสารวิชาการ
วิจัย : อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนที่ได้รับวัคซีน ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด The incidence of adverse reaction after covid-19 vaccination of people vaccinated in the area of Khaosaming District,Trat Province

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎ ระเบียบ
พ.ศ. 2555 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2537 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ชำระใหม่ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
การโอนไปรับราชการทางกระทรวง ทบวงกม อื่น / การโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการลา
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
แบบยกเลิกวันลา
ใบลาออกข้าราชการ
ใบลาออกพนักงานกระทรวง
ใบลาออกพนักงานราชการ
ใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว
ทั่วไป
แบบประเมินผลการปฏิบัติ_ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
แบบสรุปผลการประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติ _พรก พกส รายเดือน รายวัน
แบบสรุปผลการประเมิน พรก พกส ลจช
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบคำร้องขอมีบัตรพนักงานกระทรวง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
หนังสือรับรองเงินเดือน
ใบขอโอน
ใบขอย้าย
แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ (พ.ต.ส.)
แบบรายงานตัวปฏิบัติราชการ
แบบคำร้องขอเงินเพิ่ม (สัญญาเงินไม่ทำเวช)
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ (ยกเลิกสัญญาเงินไม่ทำเวช)
แบบ 7100 แบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
พยาบาล
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด สายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สายอื่น ๆ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผลงานวิชาการฉบับเต็ม นายแพทย์
ฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงาน นายแพทย์