เผยแพร่เอกสารวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
วันที่
ข่าว
21/12/2563
เอกสารวิชาการชำนาญการพิเศษ
21/12/2563
เอกสารวิชาการชำนาญการ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
10/9/2563
เอกสารวิชาการชำนาญการ

ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่
ข่าว
24/7/18
แบบฟอร์มชำนาญงาน
2/4/2561
จังหวัดสุรินทร์ ประกาศรับย้าย
26/08/2559
ประกาศโรงพยาบาลตราด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
วันที่
ข่าว
20/03/2562
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
10/08/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ราเดือน/รายวัน)
10/08/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
16/3/2561
บันทึกแจ้งขอพิมพ์ลายนิ้วมือ
14/12/2559
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 5 ตำแหน่ง

เอกสารประกอบการประชุม HR-Network
วันที่
ข่าว

ภาพกิจกรรม
วันที่
กิจกกรม
20-22/05/2
โครงการแบบบรรยายลักษณะงาน JD

 

 

แบบสำรวจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
โทร 039-511040 ต่อ 434 , 662
Copyright Computer Center @ Trathospital
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตราด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน