กฏระเบียบต่างๆ
ลำดับ
รายการ
1
ระเบียบให้ข้าราชการรับเงินประจำตำแหน่ง
2
ระเบียบการลา
3
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
4
ระเบียบการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
5
ระเบียบการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
6
ระเบียบการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
7
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
8
พรบ.ข้าราชการพลเรือน
9
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิช
10
ค่าตอบแทนนอกเวลา
11
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
12
ค่าเช่าบ้าน
13
ขั้นตอนการโอน
14
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
15
กฏ ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
16
กฏ กพ.การเลื่อนขั้นเงินเดือน


 

 

แบบสำรวจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
โทร 039-511040 ต่อ 434 , 662
Copyright Computer Center @ Trathospital
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตราด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน