บุคลากร

นางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวจินตนา สุดถนอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศุภวาณี ทวีผล

นักทรัพยากรบุคคล

นายปัณณสรณ์ อะโข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐวรรณ คำแสง

เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวอุทัย แก้วเข้ม

พนักงานพิมพ์ ชั้น4

นางสาวนัทยา มิ่มงคล

เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน



 

 

แบบสำรวจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
โทร 039-511040 ต่อ 434 , 662
Copyright Computer Center @ Trathospital
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตราด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน