ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
วันที่
ข่าว
20/03/2562
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
10/08/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ราเดือน/รายวัน)
10/08/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
16/3/2561
บันทึกแจ้งขอพิมพ์ลายนิ้วมือ
14/12/2559
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 5 ตำแหน่ง
09/11/2559
คำสั่งโรงพยาบาล
09/11/2559
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ
02/11/2559
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
19/09/2559
รับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
09/03/2559
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ/กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 มีนาคม 2559)
09/03/2559
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รอบ 2 ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 มีนาคม 2559)
15/02/2559
ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
14/09/2558
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
04/09/2558
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
20/05/2558
เผยแพร่งานวินัย โรงพยาบาลตราด
04/12/2557
บรรยาย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
26/11/2557
แนวทางการสรรหาเจ้าหน้าที่
25/10/2557
Powerpoint บรรยายการลาทุกประเภท
25/08/2557
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ
20/06/2557
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการพิจารณาสิิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
12/06/2557
powerpoint การบรรยายการจัดทำ JD
12/6/255
PoperPoint บรรยายการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
12/06/2557
แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลัง FTE
06/05/2557
โครงการ HR Network
03/06/2557
ผังโครงสร้างหน่วยงานและตำแหน่งในโรงพยาบาลตราด
30/05/2557
เอกสารประกอบการบรรยาย การทำ JD 

 

แบบสำรวจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
โทร 039-511040 ต่อ 434 , 662
Copyright Computer Center @ Trathospital
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตราด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน