เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
ลำดับ
เอกสาร
1
แบบขอรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติ
2
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
3
แบบประเมินหัวหน้า
4
แบบรายงานตัวปฏิบัติราชการ
5
แบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
6
ใบลาพักผ่อน
7
ฟอร์มขอทำบัตร
8
ฟอร์มขอย้าย
9
ฟอร์มขอโอน
10
ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
11
หนังสือขอลาออก
12
แบบฟอร์มประเมินชำนาญการ
13
แบบฟอร์มประเมินชำนาญการพิเศษ


 

 

แบบสำรวจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
โทร 039-511040 ต่อ 434 , 662
Copyright Computer Center @ Trathospital
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตราด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน