ขอบข่ายงาน

                   1.  งานอัตรากำลัง 

1.1 ศึกษา  วิเคราะห์  พิจารณากลั่นกรองเพื่อกำหนดตำแหน่ง  และโครงสร้างอัตรากำลังในหน่วยงาน
1.2 จัดทำแผนอัตรากำลัง  และจัดคนลงตามแผน
1.3 วิเคราะห์  และพิจารณาเพื่อการบริหารตำแหน่ง 
1.4 ขอกำหนดตำแหน่ง/ขอใช้ตำแหน่งว่าง

                   2.   งานเงินเดือนและการถือจ่าย 

2.1 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ถือจ่ายยุบตำแหน่ง
2.2 ปรับพอกเงินเดือน,เงินเพิ่มกรณีต่างๆ
2.3 ขอถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
2.4 ตรวจสอบการจัดสรรโควตาพร้อมวงเงิน

4.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
4.3 การจัดทำคำสั่งทุกประเภทเกี่ยวกับลูกจ้าง
4.4 การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ
4.5 การประเมินผลการจ้างลูกจ้าง
4.6 การขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้าง

4.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
4.3 การจัดทำคำสั่งทุกประเภทเกี่ยวกับลูกจ้าง
4.4 การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ
4.5 การประเมินผลการจ้างลูกจ้าง
4.6 การขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้าง

                   3.  งานสรรหาบุคคล   

3.1 วิเคราะห์  วางแผน  จัดทำแนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ   แต่งตั้ง 
3.2 การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  
3.3 การบรรจุบุคคล/บรรจุกลับเข้ารับราชการ
3.4 การย้าย/โอน

                   4   งานบริหารลูกจ้าง 
4.1 วิเคราะห์และวางแผนการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานราชการ
4.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
4.3 การจัดทำคำสั่งทุกประเภทเกี่ยวกับลูกจ้าง
4.4 การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ
4.5 การประเมินผลการจ้างลูกจ้าง
4.6 การขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้าง

                   5.    งานบรรจุและแต่งตั้ง 
5.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่งต่าง ๆ
5.2  เบิกจ่ายตรงเงินเดือน
                   6.     งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

6.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ  ดูแล  จัดเก็บรักษา  แก้ไข  บันทึกรายการต่างๆ  ในทะเบียนประวัติบุคลากร
6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ  ดูแล  จัดเก็บรักษา  แก้ไข  บันทึกรายการต่างๆ  ในฐานข้อมูลโปรแกรมบุคลากร
6.3 ตรวจสอบการเกษียณอายุราชการ
6.4 การดำเนินการทดลองปฎิบัติงาน
6.5ดำเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ (ยกเว้นการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย)
6.6การส่งตัวบุคลากรไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ

6.7 การส่งตัวบุคลากรไปตรวจร่างกาย
6.8 การดำเนินการเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีปกติ / บำเหน็จตกทอด
6.9 เบิกจ่ายตรงบำเหน็จ/บำนาญ
6.10 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
6.11  ขอรับ/จ่าย/ส่งคืน เครื่องราชบุคลากร
6.12  ขอรับ/จ่าย/ส่งคืน เครื่องราชผู้บริจาค
                   7.   งานประเมินผลบุคคลและวิชาการ

7.1 จัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพิจารณาส่งผลงานวิชาการ
7.2 การพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
7.3 การจัดส่งเอกสารวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
7.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน

                   8 .  งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 
8.1 หนังสือรับรองในกรณีต่างๆ  เช่น  เวลาราชการทวีคูณ  การปฏิบัติงาน  สมาชิก  กบข.  กสจ. 
8.2 งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่/สมาชิกต่าง ๆ เช่น  กบข. กสจ. ฌกส.ประกันสังคม
8.3 จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบำเหน็จบำนาญ
8.4 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

                   9 .  งานธุรการทั่วไป
9.1  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ จัด  กลั่นกรองหนังสือ และคำสั่งต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนาม จัดชุดคำสั่งเพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2   รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารและเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลทาง Internet บริหารจัดการ Web Site ของดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
9.3   รับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่  กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสด

                   10.งานสารสนเทศงานบุคลากร

10.1 โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
10.2 โปรแกรมการลงเวลาปฏิบัติงาน
10.3  โปรแกรมบริหารงานบุคคล

                   11.  งานนิติกร/และส่งเสริมวินัย
11.1  การดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม  โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน  ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการ
11.2  การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
11.3  ไกล่เกลี่ยข้อพิพากระหว่างเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ
11.4  พัฒนาระบบกลไกเพื่อผลักดันให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
11.5  ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานในสังกัด
11.6  การดำเนินการจัดทำสัญญา/เรียกปรับการผิดสัญญาชดใช้ทุน
11.7  งานคดีทางการแพทย์
11.8  งานนิติกรรมและสัญญา 

 

แบบสำรวจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
โทร 039-511040 ต่อ 434 , 662
Copyright Computer Center @ Trathospital
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตราด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน