พนักงานราชการ

ลำดับที่
กลุ่มงาน
คุณวุฒิ
ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่ง......คลิกรายละเอียด
1
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้
2
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานธุรการ
3
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานพัสดุ
4
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานสถิติ
5
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
6
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7
บริการ
เปิด
ปฏิบัติงานห้องสมุด
8
เทคนิค
เปิด
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
9
เทคนิค
เปิด
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
10
เทคนิค
กึ่งปิด
ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
11
เทคนิค
กึ่งปิด
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
12
เทคนิค
กึ่งปิด
ปฏิบัติงานช่างโยธา
13
เทคนิค
กึ่งปิด
ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด
14
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานเวชสถิติ
15
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
16
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
17
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานโภชนากร
18
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์
19
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
20
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู
21
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานสาธารณสุข
22
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานช่างศิลป์
23
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์
24
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม
25
เทคนิค
ปิด
ปฏิบัติงานพยาบาลเทคนิค
26
บริหารทั่วไป
เปิด
จัดการงานทั่วไป
27
บริหารทั่วไป
เปิด
ทรัพยากรบุคคล
28
บริหารทั่วไป
เปิด
ประชาสัมพันธ์
29
บริหารทั่วไป
เปิด
วิชาการเผยแพร่
30
บริหารทั่วไป
เปิด
วิเคราะห์นโยบายและแผน
31
บริหารทั่วไป
เปิด
วิชาการพัสดุ
32
บริหารทั่วไป
เปิด
วิทยาจารย์
33
บริหารทั่วไป
เปิด
วิชาการศึกษา
34
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
วิชาการตรวจสอบภายใน
35
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
วิทยาศาสตร์การแพทย์
36
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
สังคมสงเคราะห์
37
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
อาชีวบำบัด
38
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
วิชาการสาธารณสุข
39
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
โภชนาการ
40
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
วิชาการเงินและบัญชี
41
บริหารทั่วไป
กึ่งปิด
วิชาการโสตทัศนศึกษา
42
บริหารทั่วไป
ปิด
ช่างภาพการแพทย์
43
บริหารทั่วไป
ปิด
บรรณารักษ์
44
บริหารทั่วไป
ปิด
นิติการ
45
บริหารทั่วไป
ปิด
วิชาการสถิติ
46
บริหารทั่วไป
ปิด
กายอุปกรณ์
47
บริหารทั่วไป
ปิด
จิตวิทยา
48
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
กายภาพบำบัด
49
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
กิจกรรมบำบัด
50
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
การแพทย์แผนไทย
51
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
จิตวิทยาคลินิค
52
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
เทคนิคการแพทย์
53
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
รังสีการแพทย์
54
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
วิชาการคอมพิวเตอร์
55
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
56
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
พยาบาลวิชาชีพ
57
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
เภสัชกรรม
58
วิชาชีพเฉพาะ
ปิด
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก