กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวง

ลำดับที่
รหัสตำแหน่ง
กลุ่มงาน
ตำแหน่ง
1
3-6-001
วิชาชีพเฉพาะ ก
2
3-6-002
วิชาชีพเฉพาะ ก
3
3-6-004
วิชาชีพเฉพาะ ก
4
3-6-005
วิชาชีพเฉพาะ ก
5
3-6-006
วิชาชีพเฉพาะ ก
6
3-6-007
วิชาชีพเฉพาะ ก
7
3-6-008
วิชาชีพเฉพาะ ก
8
3-6-009
วิชาชีพเฉพาะ ก
9
3-6-010
วิชาชีพเฉพาะ ก
10
3-6-011
วิชาชีพเฉพาะ ก
11
3-6-013
วิชาชีพเฉพาะ ก
12
3-6-019
วิชาชีพเฉพาะ ก
13
3-6-020
วิชาชีพเฉพาะ ก
14
3-6-021
วิชาชีพเฉพาะ ก
15
3-6-022
วิชาชีพเฉพาะ ก
16
3-7-001
วิชาชีพเฉพาะ ก
17
3-7-020
วิชาชีพเฉพาะ ก
18
3-8-022
วิชาชีพเฉพาะ ก
19
3-5-007
วิชาชีพเฉพาะ ข
20
3-5-010
วิชาชีพเฉพาะ ข
21
3-6-003
วิชาชีพเฉพาะ ข
22
3-6-012
วิชาชีพเฉพาะ ข
23
3-6-015
วิชาชีพเฉพาะ ข
24
3-6-016
วิชาชีพเฉพาะ ข
25
3-6-017
วิชาชีพเฉพาะ ข
26
3-6-018
วิชาชีพเฉพาะ ข
27
3-7-004
วิชาชีพเฉพาะ ข
28
3-8-026
วิชาชีพเฉพาะ ข
29
3-1-013
วิชาชีพเฉพาะ ค
30
3-1-004
บริหารทั่วไป
31
3-1-006
บริหารทั่วไป
32
3-1-008
บริหารทั่วไป
33
3-1-012
บริหารทั่วไป
34
3-1-015
บริหารทั่วไป
35
3-1-016
บริหารทั่วไป
36
3-1-019
บริหารทั่วไป
37
3-1-021
บริหารทั่วไป
38
3-2-006
บริหารทั่วไป
39
3-2-009
บริหารทั่วไป
40
3-3-005
บริหารทั่วไป
41
3-3-007
บริหารทั่วไป
42
3-3-008
บริหารทั่วไป
43
3-4-001
บริหารทั่วไป
44
3-7-015
บริหารทั่วไป
45
3-8-003
บริหารทั่วไป
46
3-8-021
บริหารทั่วไป
47
3-8-025
บริหารทั่วไป
48
4-1-001
เทคนิค
49
4-1-002
เทคนิค
50
4-1-004
เทคนิค
51
4-1-005
เทคนิค
52
4-2-002
เทคนิค
53
4-3-004
เทคนิค
54
4-3-007
เทคนิค
55
4-4-001
เทคนิค
56
4-6-001
เทคนิค
57
4-6-002
เทคนิค
58
4-6-003
เทคนิค
59
4-6-004
เทคนิค
60
4-6-005
เทคนิค
61
4-6-007
เทคนิค
62
4-6-008
เทคนิค
63
4-6-011
เทคนิค
64
4-6-012
เทคนิค
65
4-7-003
เทคนิค
66
4-7-006
เทคนิค
67
4-7-007
เทคนิค
68
4-7-012
เทคนิค
69
4-7-013
เทคนิค
70
4-7-014
เทคนิค
71
4-7-016
เทคนิค
72
4-8-001
เทคนิค
73
7-8-015
เทคนิค
74
1113
บริการ
75
1114
บริการ
76
1115
บริการ
77
1117
บริการ
78
1119
บริการ
79
1201
บริการ
80
1304
บริการ
81
1409
บริการ
82
1410
บริการ
83
1413
บริการ
84
1504
บริการ
85
1505
บริการ
86
1509
บริการ
87
2101
บริการ
88
2106
บริการ
89
2108
บริการ
90
2113
บริการ
91
2203
บริการ
92
2209
บริการ
93
2210
บริการ
94
2301
บริการ
95
2311
บริการ
96
2317
บริการ
97
2318
บริการ
98
2401
บริการ
99
2403
บริการ
100
2404
บริการ
101
2406
บริการ
102
2408
บริการ
103
2409
บริการ
104
2410
บริการ
105
2411
บริการ
106
2412
บริการ
107
2413
บริการ
108
2414
บริการ
109
2915
บริการ
110
2416
บริการ
111
2418
บริการ
112
2421
บริการ
113
2424
บริการ
114
2429
บริการ
115
2435
บริการ
116
2510
บริการ
117
2513
บริการ
118
2916
บริการ
119
3203
บริการ
120
3324
บริการ
121
3335
บริการ
122
3612
บริการ
123
3701
บริการ
124
3718
บริการ
125
3727
บริการ
126
3903
บริการ
127
3910
บริการ
128
3912
บริการ